Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej SM „Batory”

SM/ZG/20/2023; Chorzów, dnia 11.01.2023 r.

Budynek przy ul. Styczyńskiego 53, 53A w Chorzowie

Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej SM „Batory”.

Realizując wymogi ustawowe, informujemy, że w Regulaminie Gospodarki Finansowej
SM „Batory”, w części dot. kosztów centralnego ogrzewania (rozdz. III pkt 1.2.2 regulaminu),
dotychczasową treść zastąpiono nową treścią (Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 29.12.2022 r.).
Powyższa zmiana spowodowana była gł. koniecznością dokonania wyboru metody rozliczania
kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach
(w nieruchomości przy ul. Styczyńskiego 53, 53A, nadal obowiązywać będzie metoda rozliczenia
kosztów ciepła proporcjonalnie do 1 m2 powierzchni ogrzewanej centralnie).

Nowe uregulowania będą obowiązywać począwszy od rozliczenia za 2023 rok.
Z ich treścią można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni, a ponadto umożliwiamy wysyłkę
e-mailem na zarejestrowany w Spółdzielni adres, po dostarczeniu stosownego wniosku.

Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej SM „Batory”