Oferta zarządzanie 03

CZYNNOŚCI WSTĘPNE DLA NOWOPOWSTAŁYCH I DLA ISTNIEJĄCYCH WSPÓLNOT

DLA NOWO POWSTAŁYCH WSPÓLNOT

 • zorganizowanie pierwszego zebrania właścicieli:
  • nadanie statutu wspólnoty (sposób zarządu, porządek domowy. sposób podejmowania uchwał);
  • wybór sposobu prowadzenia ewidencji kosztów i przychodów;
  • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną;
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia zarządcy;
  • ustalenie wysokości zaliczek na fundusz remontowy;
 • zgłoszenie do WUS (nadanie numeru REGON);
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty;
 • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego:
  • oświadczenie o nieskładaniu deklaracji CIT;
  • nadanie numeru NIP;
  • oświadczenie o wyborze zwolnienia z VAT (VAT-6);
 • założenie lub przejęcie dokumentacji:
  • eksploatacyjnej (książki obiektu budowlanego);
  • technicznej (projekt techniczny);
  • finansowej (ewidencja kosztów i przychodów);
  • prawnej i geodezyjnej (wypis z KW, akty notarialne, mapa własnościowa);
 • zawarcie umów z ubezpieczycielem, dostawcami mediów i wywozu nieczystości;

opłata jednorazowa 670 zł – 1 000 zł / obiekt budowlany (wysokość zależy od pow. użytkowej obiektu).

 


DLA ISTNIEJĄCYCH WSPÓNOT

 

 • formalne przejęcie zarządu nieruchomością od poprzedniego zarządcy:
  • dokumentacji technicznej budynku (dokumentacja architektoniczno – budowlana i instalacyjna, księga obiektu budowlanego, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, książki kontroli oraz ewidencja kart gwarancyjnych, protokołów, przeglądów itp.);
  • dokumentacji administracyjnej – teczek lokali (kopie aktów notarialnych, wypisów z KW, liczbę osób zamieszkałych, wymiar opłat, umów o najem, dzierżawy);
  • dokumentacji eksploatacyjnej (umów o dostarczenie mediów, z konserwatorami, z wykonawcami usług, zleceniobiorcami);
  • dokumentacji finansowej (ewidencja rozrachunków użytkowników lokali i kontrahentów, sprawozdanie finansowe);
  • finansów wspólnoty (środków należących do wspólnoty);
  • innych dokumentów (REGON, NIP, Statut, uchwały, dokumenty geodezyjne, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja wspólnoty);
  • pozostałego majątku wspólnoty (wyposażenie lokalu wspólnoty, narzędzi, pieczątek);

opłata jednorazowa 670 zł – 1 000 zł / obiekt budowlany (wysokość zależy od pow. użytkowej obiektu)