Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje?

Ponieważ dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia osób o najniższych dochodach, to w systemie przyznawania dodatku mieszkaniowego najważniejsze jest kryterium dochodu, który uprawnia do takiej dotacji. Obecnie próg dochodowy jest liczony od kwoty netto (poprzednio było brutto), czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy nie trzeba być właścicielem mieszkania, można być również jego najemcą.
Podstawą do ustalenia progu dochodowego umożliwiającego ubieganie się o dodatek mieszkaniowy jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 r. przysługuje wówczas, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:

  • jednoosobowym ‒ 40%
  • wieloosobowym ‒ 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obliczenie dochodu dotyczyć będzie okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależne jest od wielkości mieszkania i ilości osób w nim zamieszkałych. W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje 1 osoba, to maksymalna powierzchnia mieszkania uprawniająca do starania się o przyznanie dodatku wynosi 45,50 m², 2 osoby – 52,00 m², 3 osoby – 58,50 m², 4 osoby – 71,50 m², 5 osób – 84,50 m², 6 osób – 91,00 m². Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m² .
Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m 2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju normatywną powierzchnię użytkową zwiększa się o 15 m².

Do pobrania:

Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje?